گزارش تصویری مراسم جشن نهمین سالروز رهایی معاونت محترم جمعیت طلوع رهایی جناب آقای ایمان غفوری

به لطف خالق یگانه و مهربان در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۱/۲۱ در شعبه ابوذر جشن باشکوهی به مناسبت نهمین سالروز رهایی معاونت جمعیت طلوع رهایی جناب آقای ایمان غفوری  به راهنمایی جناب آقای احسان حبیبی برگزار گردید.  

گزارش تصویری مراسم جشن دومین سالروز رهایی دانشپذیر داریوش

به لطف خالق یگانه و مهربان در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱/۱۸ در شعبه والفجر جشن باشکوهی به مناسبت دومین سالروز رهایی دانشپذیر داریوش به راهنمایی جناب آقای ابراهیم همدانی برگزار کردید.

گزارش تصویری مراسم جشن اولین سالروز رهایی دانشپذیر محسن

به لطف خالق یگانه و مهربان در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۲ در روز چهارشنبه جشن با شکوهی به مناسبت اولین سالروز رهایی دانشپذیر محسن به راهنمایی جناب آقای احسان حبیبی در شعبه ابوذر برگزار گردید.

گزارش تصویری کارگاه اندیشه نو به دبیری جناب آقای حبیبی با موضوع خانه تکانی ذهن

به لطف خالق یگانه و مهربان روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۱۲/۸ کارگاه اندیشه نو  با موضوع خانه تکانی ذهن به دبیری جناب آقای احسان حبیبی در شعبه ابوذر برگزار گردید. در ادامه این کارگاه مراسم اهدای نشان به چند نفر از…

گزارش تصویری مراسم جشن سومین سالروز رهایی دانشپذیر پرویز

به لطف خالق یگانه و مهربان روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۱۱/۲۴ جشن باشکوهی به مناسبت سومین سالروز رهایی دانشپذیر پرویز به راهنمایی جناب آقای احسان حبیبی در شعبه ابوذر برگزار گردید.  

گزارش تصویری مراسم جشن اولین سالروز رهایی دانشپذیر حسین

به لطف خالق یگانه و مهربان در روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۱۱/۱۱ جشن با شکوهی به مناسبت اولین سالروز رهایی دانشپذیر حسین به راهنمایی جناب آقای ایمان غفوری در شعبه ابوذر برگزار گردید.

رفتن به نوارابزار